Nieuwe ANBI regels voor 2010 duidelijk uitgelegd

ANBI - Algemeen Nut Beogende InstellingWie een schenking wil doen, moet in 2010 controleren of de favoriete instelling nog wel een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Zo niet, dan is de gift dat jaar niet aftrekbaar. Door het verscherpen van de nieuwe regels om in aanmerking te komen voor een ANBI status door het ministerie van Financiën, verliest naar schatting 10% van de huidige instellingen hun ANBI status.

In 2008 bepaalde het ministerie van Financiën, dat voortaan alleen erkende goede doelen belastingvrij schenkingen en erfenissen mochten krijgen. Van deze zogenaamde ANBI’s staat een lijst op de site van de Belastingdienst. In een vorig artikel schreven wij al eens exact met rekenvoorbeeld hoe deze regeling werkt.

In 2010, met de komst van de nieuwe successiewet, worden de eisen om op de lijst te komen strenger. Richtlijn is dat 90% van de bezigheden van de stichting het algemeen nut moet beogen. Voorheen hoefde dat op basis van jurisprudentie maar 50% te zijn. Alle 43.000 goede doelen die momenteel erkend zijn, moeten hun status opnieuw aanvragen.

Nieuwe categorie goede doelen

Er komt echter ook een nieuwe categorie ‘goede doelen’ bij: de Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s). Dat kunnen bijvoorbeeld dorpshuizen of sportclubs zijn, instellingen waarvoor tot nu toe aparte uitzonderingen bestonden. De fiscale voordelen voor een SBBI zijn wel beperkter. Een gift aan een sportclub is vrij van schenkingsrecht, maar mag nooit van het inkomen worden afgetrokken. Een gift aan een ANBI, bijvoorbeeld Stichting SALEK, is niet alleen vrij van schenkingsrecht, maar ook, onder voorwaarden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Erfenissen zijn voor beide vrij van erfbelasting.

Bron: Geld & Recht

Update: Lees het bericht Periodieke schenkingen soms toch aftrekbaar zonder ANBI status

Update: Lees het bericht ANBI 2011 Wat moet u weten?

7 comments to Nieuwe ANBI regels voor 2010 duidelijk uitgelegd

 • Kunt u mij aangeven in hoeverre mijn sponsoring aan de plaatselijke sportclub in 2010 aftrekbaar is.

 • Beste Hr. de Zeeuw,
  U kunt deze informatie het beste op de website van de belastingdienst zoeken om zo de meest recente regelingen te bekijken. U kunt hier even kijken: http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/niet_commerciele_organisaties-04.html

  Hierin staat o.a. te lezen dat een sportvereniging geen ANBI is, waardoor giften aan een dergelijke organisatie waarschijnlijk niet aftrekbaar zijn.

 • Tonnie Schneider

  Is de contributie voor een vakbond aftrekbaar als Anbi gift ?

 • Beste Tonnie,

  Indien de vakbond een ANBI status heeft, mag een gift aan deze organisatie worden afgetrokken. Dit kunt u navragen of misschien op hun website vinden, zij zullen het ANBI logo dragen zoals u ook op onze website ziet indien dit het geval is.

 • j.hoefnagels

  ik heb gelezen dat er sinds kort de mogelijkheid is om 1500 euro af te trekken (als gift)van je aangifte als je onbetaald vrijwilligerswerk doet bij een ANBI.
  Klopt dat?

 • Beste Hr. Hoefnagels,

  Op de website van de belastingdienst vinden we dit formulier: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/sportclubs_belastingen_en_sociale_verzekeringen_on9911z10fd.pdf

  Hierin is punt 3.3 van toepassing op uw vraag. Een stukje uit dit formulier is:
  ——————————

  Een vrijwilliger is iemand die niet ‘bij wijze van beroep’ arbeid verricht voor een
  of meer privaat- of publiekrechtelijke organisaties die geen aangifte vennootschapsbelasting
  hoeven doen, of voor een of meer sportorganisaties. Bij een sportorganisatie
  zijn de rechtsvorm en het wel of niet aangifte vennootschapsbelasting
  hoeven doen niet van belang.
  Bij de vraag of iemand bij wijze van beroep werk verricht, is de beloning die hij
  ontvangt van belang en ook of deze beloning in redelijke mate overeenstemt met (de
  aard van) het werk. Als een beloning kan worden aangemerkt als een marktconforme
  beloning, is er geen sprake van vrijwilligerswerk. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk
  is namelijk dat een vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag
  en de aard van het verrichte werk. Een vergoeding aan een vrijwilliger heeft meer het
  karakter van een forfaitaire kostenvergoeding.
  Geen marktconforme beloning
  De volgende vergoedingen en verstrekkingen zijn geen marktconforme beloningen,
  maar vrije vergoedingen of -verstrekkingen:
  – voor vrijwilligers van 23 jaar of ouder: een vergoeding of verstrekking van maximaal
  € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar
  – voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar: een vergoeding of verstrekking van maximaal
  € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar
  – vergoedingen of verstrekkingen van de naar redelijkheid te bepalen werkelijk
  gemaakte kosten
  ——————————

  Tevens lezen we op een vrijwilligerswebsite:
  ——————————
  Voor de vrijwilliger kan het dan ook best interessant zijn om de vrijwilligersvergoeding aan te merken als gift, wat kan leiden tot een belastingteruggaaf. De organisatie moet daarvoor een verklaring op naam opstellen, waarin aangegeven wordt dat zij het declarabele bedrag van de vrijwilliger (of de maximale maand/ jaar vergoeding) als gift aanmerken. Met deze verklaring komt de gift in aanmerking voor de giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting. De organisatie moet dan wel een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn.
  ——————————

  Dus u heeft gelijk dat hier mogelijkheden zijn.

 • Wij stuitten vandaag nog op dit artikel waarin staat dat de bovengenoemde verklaring niet voldoende is: http://www.forumnotarissen.nl/news.asp?innotarid=584&folder=43